ФОП Лисенко С.М.

Automated Testing Solutions Architect

Upwork Profile

Пропоную послуги:

Proposed services:

- аналіз вимог замовника, наявних систем тестування і написання майстер тест плану, підбір оптимального інструментарію для автоматизації процесу тестування;- analysis of customer requirements and available testing systems, writing of the Master Test Plan, selection of optimal tools to automate the testing process;
- створення масивів тест кейсів на базі функціональних вимог, для подальшого використання для ручного та автоматизованого тестування, з базою результатів, інструментами аналізу, в тому числі повністю інтегрованими у вже наявний інструментарій замовника;- creation of Test Cases based on functional requirements, for further use in manual and automated testing, with the results database, analysis tools, including full integration into the existing tools of the customer;
- створення рішень автоматизації тестування (з комбінуванням готових інструментів або написанням кастомних) з нуля і під ключ, з подальшим навчанням кадрів, які будуть використовувати / підтримувати / розвивати це рішення;- creation of Automated Testing Solutions (with a combination of ready-made tools or writing custom ones from scratch), with further training of personnel who will furthermore use / support / develop this Solution;
- перформанс тестування (з можливістю повної автоматизації процесу для регулярного збору статистики);- performance testing (manual as well as fully automated, with collection of statistics, etc.);
- написання спеціалізованих програмних рішень (наприклад, генераторів тестових даних для функціонального модельного тестування, і т.д.);- writing of special software solutions (for example, generator of test data for functional model testing, etc.);

LinkedIN Profile

Curriculum vitæ